Publikationen

zurück
A. Walter ,  P. Paul-Gilloteaux ,  B. Plochberger ,  L. Sefc ,  P. Verkade ,  J. Mannheim ,  P. Slezak ,  A. Unterhuber ,  M. Marchetti-Deschmann ,  M. Ogris ,  K. Bühler ,  D. Fixler ,  S. H. Geyer ,  W. J. Weninger ,  M. Gloesmann ,  S. Handschuh ,  T. Wanek (2020)

Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences: Expanding the Biomedical Horizon

Wo ist die Publikation erschienen?

Frontiers in Physics

Forschungsthemen

Forschungsgruppe

Lösungen

DOI