Publikationen

zurück
A. Walter,  P. Paul-Gilloteaux,  B. Plochberger,  L. Sefc,  P. Verkade,  J. Mannheim,  P. Slezak,  A. Unterhuber,  M. Marchetti-Deschmann,  M. Ogris,  K. Bühler,  D. Fixler,  S. H. Geyer,  W. J. Weninger,  M. Gloesmann,  S. Handschuh,  T. Wanek (2020)

Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences: Expanding the Biomedical Horizon

Wo ist die Publikation erschienen?

Frontiers in Physics

Forschungsthemen

Forschungsgruppe

Lösungen

DOI